Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
          
Lietuvių kalbos skyriaus dėstytojos atlieka humanitarinių mokslų srities filologijos krypties tyrimus, kurie galėtų būti priskiriami kalbotyros, lietuvių kalbos, gramatikos, leksikologijos, sintaksės, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos šakoms. Tiriami įvairių mokslo sričių lietuvių terminijos sinchroniniai ir diachroniniai aspektai, mokslo kalbos raiškos (gramatikos, sintaksės) ypatumai. Įžvalgos apie bendrinės lietuvių kalbos normų raidos, vartosenos ir normų sąveiką yra grindžiamos studentų kalbos tyrimų duomenimis, sociolingvistiniu požiūriu tiriamos kalbinės studentų nuostatos. Nagrinėjamas įvairių lingvodidaktikos metodų efektyvumas mokant lietuvių kalbos kaip svetimosios. Atliekami kalbos tyrimai siejasi su dėstytojų veikla, todėl tyrimų objektai yra mokslo kalba ir terminai kaip ryškiausias jos elementas, taip pat kalbos kaip socialinio reiškinio ypatumai akademinėje aplinkoje ir tos socialinės aplinkos veikėjų – studentų kalba ir kalbinės nuostatos.
 
Kvalifikaciniai mokslo darbai
   
Specialybės kalba: raiška ir socialiniai aspektai (2013–2017)
 
2017 Specialybės kalbos aktualumas globaliojoje visuomenėje
2016 Tarpdiscipliniškumas kūrybinėse industrijose ir kūrybiškumas visuomenės komunikacijoje
2015 Specialybės kalbos raiškos priemonių variantiškumas ir konkurencija
2014 Technikos aukštosios mokyklos specialybės kalbos turinio aprėptis ir raiškos išgalės
2013 Technikos aukštosios mokyklos specialybės kalbos poreikio ir galimybių analizė 
 
         
Tautinės ir skolintos terminijos kaita globalizacijos sąlygomis (2008–2012)
 
Mokslo kalba socialinės raidos sąlygomis  (2003–2007)
 
Technikos srities kalba ir terminija (1998–2002)
 
            
 
          
            
 
 
           
 
 
            
 
          
             
 
  
 
 
 
 
        
          
 

2017 m. gruodžio 8 d. vyko seminaras skirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Profesinės kalbos studijų centro Lietuvių kalbos skyriaus 2015–2017 m. vykdyto mokslinio tyrimo projekto „Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas“ rezultatams apibendrinti.
Seminarą vedė projekto vadovė docentė Rasuolė Vladarskienė.
Pagrindinį pranešimą skaitė docentė Angelė Kaulakienė.
Diskusijose dalyvavo Lietuvių kalbos instituto, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, leidyklos „Technika“ atstovai.


 
   
 
 

   
VYKDOMI PROJEKTAI
 
Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas
 
 
Lituanistikos mokslinio tyrimo projektas
Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas
(2015 m. sausio 12 d. sutartis Nr. K-1/2015), finansuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 
Projektas vykdomas 2015–2017 m.
Vadovė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė,
Vykdytojos: doc. dr. Angelė Kaulakienė, dr. Vaida Buivydienė,
Lina Rutkienė, Regina Žukienė, Rūta Darbutienė.
 
Tyrimo tikslas – tirti svetimžodžių funkcionavimą profesinėje (ypač technikos srities) kalboje, taip pat specialistų nuostatas dėl svetimžodžių vartojimo akademinėje aplinkoje.
 
Uždaviniai: rinkti ir sisteminti svetimžodžius iš 2012–2014 m. išleistų vadovėlių, mokslinės ir mokomosios literatūros, baigiamųjų magistro darbų, ypatingą dėmesį kreipiant į naująsias svetimybes, naujausius, dar nekodifikuotus svetimžodžius ir terminų variantiškumą; išnagrinėti svetimžodžių kilmę, jų adaptaciją (rašybą, fonetiką, morfologiją), santykį su lietuviškais atitikmenimis, atlikti norminamąjį vertinimą lyginant su tarptautinių žodžių žodynų, terminų žodynų ir terminų bankų duomenimis; ištirti VGTU magistrantų nuomonę apie svetimžodžių vartoseną akademinėje aplinkoje; pateikti rekomendacijas dėl aktualių naujausių nekodifikuotų terminų vertinimo.
 
     
 
 
VYKDYTI PROJEKTAI
    
Pirmieji žingsniai Lietuvių kalba!
 
Tarptautinis projektas  (2011 m.)
Dalyvė Regina Žukienė.
Rezultatas – A1 (pradedančiųjų) lygio lietuvių kalbos mokymosi programa kompaktiniame diske su užduočių paaiškinimais anglų kalba, parengta papildoma medžiaga – mokytojo ir mokinio knygos.
 
Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas.
 
 Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas.
Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219 (2006 m. gruodis–2007 m. birželis).
Nuotolinės Specialybės kalbos kultūros medžiagos rengimo grupės vadovė ir dizainerė Regina Žukienė, rengimo grupės narė Vaida Buivydienė.
 
Nuotolinio mokymosi plėtra ir jo integravimas į tradicinį mokymą darbo rinkos mokymo sistemoje.
 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas  Sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-03-320/BPD-127/TPS–16. Nuotolinio mokymosi kursų medžiagos redagavimo paslaugų fizinių asmenų grupės vadovė Regina Žukienė, grupės narė Vaida Buivydienė.
 
  
 
3 - oji Tarptautinė  mokslinė konferencija
Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika
2017 m. lapkričio 24 d. Saulėtekio al. 11, Vilnius
 
 
Organizatoriai:
VGTU KIF Profesinės kalbos studijų centras
Lietuvių kalbos ir Užsienio kalbų skyriai
 
 
 
Tarptautinė  mokslinė konferencija
Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika
2015 m. lapkričio 20–21 d. Saulėtekio al. 11, Vilnius
 
Organizatoriai:
VGTU KIF Lietuvių kalbos ir Užsienio kalbų katedros
LEU Filologijos fakultetas
 
 

 
 
 
Tarptautinė konferencija 
Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika
2013 m. lapkričio 22–23 d. Saulėtekio al. 11, Vilnius
Organizatoriai:
VGTU KIF Lietuvių kalbos ir Užsienio kalbų katedros
LEU Filologijos fakultetas
 
 
Tarptautinė konferencija
Vilnius 2007, lapkričio 16-17
Organizatoriai:
VGTU HI Lietuvių kalbos ir Užsienio kalbų katedros
Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras
Nacionalinis aviacijos universitetas (Ukraina)
Latvijos mokslų akademijos Latvių kalbos institutas

 
(Ataskaitinis laikotarpis)
2012-01-02 - 2017-03-31
STRAIPSNIAI
Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Kitų tarptautinių duomenu bazių leidiniuose
 
Žemienė, Aušra. Germanizavimo įtaka Mažosios Lietuvos asmenvardžiams XVIII–XIX a // Žmogus ir žodis.
Didaktinė lingvistika : mokslo darbai = Man and the word. Didactic linguistics : research papers. Vilnius: Lietuvos
edukologijos universitetas. ISSN: 1392-8600, eISSN: 1822-7805. 2016, T. 18, Nr. 1, p. 106-131. [CEEOL; DOAJ]
[M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,857]
 
Žukienė, Regina. Aviacijos mokomųjų metodinių leidinių, išleistų 2012 m., kalbos ypatumai // Santalka: Filologija.
Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN: 2351-714X, eISSN: 2335-7711. 2016,
Vol. 24, no. 1, p. 32-44. [DOAJ; MLA; GALE (nenaudotinas); EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.:
1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929]
 
Buivydienė, Vaida. Pradinių mokyklų lietuvių kalbos mokymo programos 1915–1939 metais // Bendrinė kalba
[elektroninis išteklius]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN: 2351-7204. 2015, [T.] 88, p. 1-21. [MLA:
International Bibliography] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,500]
 
Buivydienė, Vaida; Rutkienė, Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje
technikos mokykloje // Žmogus ir žodis. Svetimosios kalbos: mokslo darbai = Man and the word. Foreign languages
: research papers. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN: 1392-8600. 2015, T. 17, Nr. 3, p. 124-136.
[CEEOL; DOAJ; IndexCopernicus] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929]
 
Vladarskienė, Rasuolė. Skolintų ir lietuviškų ekonomikos terminų konkurencija // Terminologija = Terminology.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN: 1392-267X. 2015, Nr. 22, p. 98-109. [CSA: Linguistics and Language
Behavior Abstracts] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857]
 
Buivydienė, Vaida. Lietuvių bendrinės kalbos raida: ekolingvistinis požiūris // Santalka: Filologija. Edukologija.
Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2014, Vol. 22, nr. 1, p. 1-11. [MLA; GALE (nenaudotinas); EBSCOHost
(nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,786]
 
Petrėtienė, Angelika; Černeckytė, Ieva; Vinckas, Vaidotas. Kalbos kultūros svarbos transportininkams tyrimas //
Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2014, Vol. 22, Nr. 1, p. 59-73. [MLA;
GALE (nenaudotinas); EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.: 0,334] [Ind. aut. lankais: 0,358]
 
Rutkienė, Lina. Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė // Santalka: Filologija.
Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2014, Vol. 22, Nr. 1, p. 89-96. [MLA; GALE (nenaudotinas);
EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571]
 
Vladarskienė, Rasuolė. Kazimieras Gaivenis – lietuvių kalbos puoselėtojas // Terminologija. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas. ISSN: 1392-267X. 2014, Nr. 21, p. 209-216. [CSA: Linguistics and Language Behavior
Abstracts; MLA] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571]
 
Kaulakienė, Angelė; Žukienė, Regina. Specialybės kalbos kultūros dėstymo technikos universitete poreikio ir
galimybių analizė // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2013, Vol. 21, nr. 1, p.
13-23. [MLA; GALE (nenaudotinas); EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais:
0,786]
 
Rutkienė, Lina. Statybos terminija XX a. pradžioje: „Statybos meno ir technikos“ (1922–923 m.) terminų analizė//
Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2013, Vol. 21, nr. 1, p. 63-74. [MLA; GALE
(nenaudotinas); EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,857]
 
Vladarskienė, Rasuolė. Metaforiniai ekonomikos terminai // Terminologija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN:
1392-267X. 2013, Nr. 19, p. 83-92. [CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000]
[Ind. aut. lankais: 0,714]
 
Petrėtienė, Angelika; Makaravičus, Laurynas. Leidinio „utovežmis“ (1940 m.) terminijos analizė// Santalka:
Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2012, Vol. 20, nr. 2, p. 180-193. [MLA; GALE
(nenaudotinas); EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H,03T] [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,500]
 
Žukienė, Regina. Epistolinio žanro raida: studentų el. laišai akademiniame diskurse // Santalka: Filologija.
Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN: 1822-430X. 2012, Vol. 20, nr. 1, p. 119-131. [MLA; GALE (nenaudotinas);
EBSCOHost (nenaudotinas)] [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929]
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
 
Vladarskienė, Rasuolė. Kūrybingoji terminologė (Angelei Kaulakienei – 70 metų) // Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN: 0868-5134. 2016, Nr. 6, p. 19-21. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut.
lankais: 0,214]
 
Vladarskienė, Rasuolė. Abstrakčiųjų priesagos -imas (-ymas) daiktavardžių konkretėjimas administracinėje kalboje //
Specialybės kalba: normų kaita ir kodifikavimas.[Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas,
2014. ISBN: 9789955196884. p. 128-135. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,571]
 
Vladarskienė, Rasuolė. Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje //
Taikomoji kalbotyra: mokslo žurnalas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN: 2029-8935. 2013, Nr. 3, p. [1-16].
[M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 1,143]
 
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
Žemienė, Aušra. Linguistic interaction consequences: based on studies of anthroponymy = Последствия
взаимодействия языков: исследование на основе антропонимии // Метаморфозы культуры на рубеже
тысячелетий: Антропологический аспект: Материалы III Международной междисциплинарной научной
конференции. Новосибирский государственный университет, 10–1 мая 2013 г. Новосибирск: Новосиб. гос.
ун-т, 2013. ISBN: 9785443702155. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,929]
 
Vladarskienė, Rasuolė.  Administracinės kalbos laiko raiškos konstrukcijos su vietininku ir jų sinonimija //
Konferencijos „Specialybės kalba: gramatika ir logika", 2012 m. lapkričio 30 d., mokslinių straipsnių rinkinys.
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN: 9789955194859. p. 161-170. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind.
aut. lankais: 0,714]
 
Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
Žukienė, Regina. Svetimžodžių ir jų atitikmenų vartojimo studentų kalboje analizė // Kalbų studijos aukštojoje
mokykloje, Kaunas, LSMU 2016 m. lapkričio 11 d.: konferencijos medžiaga = Language studies at a higher
education institution, November 11, 2016: conference proceedings / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Vilniaus kolegija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Lietuvos prancūzų k. mokytojų ir dėstytojų asociacija. Kaunas:
LSMU, 2016. ISBN: 9789955154563. p. 106-109. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,286]
 
Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose
 
Vladarskienė, Rasuolė. Angelė Kaulakienė – terminologė ir pedagogė // Angelė Kaulakienė: bibliografinė rodyklė.
Vilnius: Technika, 2015. ISBN: 9786094577826. p. 6. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071]
 
Buidovaitė-Pivoriūnienė, Kristina (aut., imant. inter.); Vladarskienė, Rasuolė (aut., duod. inter.). Kalbą išsaugos
sąmoningumas: žurn. Kristinos Buidovaitės pokalbis su doc. dr. Rasuole Vladarskiene // Gedimino universitetas.
Vilnius: Technika. ISSN: 1392-5857. 2013, Nr. 3, p. 55-59. [M.kr.: 00] [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 0,179]
 
Žukienė, Regina. Elektroninio laiško etika ir estetika // Gedimino universitetas. Vilnius: Technika. ISSN: 1392-5857.
2012, Nr. 3, p. 90. [M.kr.: 00] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071]
 
RECENZIJOS
Mokslo, meno, kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose
 
Buivydienė, Vaida (aut. rec.). Recenzija kn.: Brigita Janiūnaitė, Monika Petraitė, Giedrius Jucevičius. Organizacijų
inovacinė kultūra. Mokslo studija. Kaunas: Technologija, 2014, 143 p // Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras. ISSN: 0868-5134. 2016, Nr. 8, p. 11-14. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais:
0,286]
 
Rutkienė, Lina (aut. rec.). Recenzija: Jonas Naruškevičius. Elektrolankinis suvirinimas: vadovėlis įvairios
kvalifikacijos suvirintojams / redagavo Danutė Bartkienė. Vilnius: Mažoji Evelina, 2011, 197 p // Gimtoji kalba.
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN: 0868-5134. 2016, Nr. 7, p. 9-13. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000]
[Ind. aut. lankais: 0,357]
 
TEZĖS
Kituose recenzuojamuose leidiniuose
 
Buivydienė, Vaida; Rutkienė, Lina. Hibridų ir jų norminių atitikmenų konkurencija technikos mokslų kalboje // 52.
prof. Artura Ozola dienas starptautiskas zinatniskas konferences "Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas
variatīvums”. Referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā= Prof. Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinė mokslinė
konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas". Pranešmų tezės, 2016 m. kovo 17-18 d.
Ryga: Latvijos universitetas, 2016. ISBN: 9789934181283. p. 15-16. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais:
0,143]
 
Vladarskienė, Rasuolė Terminų konkurenciniai santykiai // 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskas zinatniskas
konferences "Valodas gramatiskā un leksiskā sistēas variatīums”. Referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā=
Prof. Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos
variantiškumas". Pranešmų tezės, 2016 m. kovo 17-18 d. Ryga: Latvijos universitetas, 2016. ISBN: 9789934181283.
p. 72. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071]
 
Žemienė, Aušra. Dėl Mažosios Lietuvos asmenvardžių kilmės (XVIII–IX a.) // XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilniaus universitetas 2015 m. spalio 28–1 d.: pranešimų tezės [elektroninis išeklius]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISBN: 9786094595929. p. 147. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,071]
 
Buivydienė, Vaida; Rutkienė Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje
technikos mokykloje // VIII tarptautinė konferencija  „Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje:
įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui, 2014 m. birželio 9–10 d., Vilnius = 8th international conference
Innovating language teaching and learning in Europe: diversity, quality, mobility, employability, 9–10 June 2014,
Vilnius (Lithuania). Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014. ISBN: 9786098122084. p. 19-20. [M.kr.:
04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143]
 
Nerecenzuojamuose leidiniuose
 
Vladarskienė, Rasuolė. Europos Sąjungos dokumentų vertimų kalbos tvarkybos problemos // Abstracts
of the 48th international conference "Grammatical and lexical system of language, aspects of its functionality and
standardization", March 15-16, 2012 = Prof. Arturo Uozuolo 48-osios tarptautinės konferencijos „Kalbos gramatinė ir
leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas", pranešimų tezės, 2012 m. kovo mėn. 15–16 d. Riga: Latvijas
universitate, 2012. ISBN: 9789984454733. p. 66-67. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,143]
 
 
 
KITOS KNYGOS IR JU DALYS, DISERTACIJOS
 
Kaulakienė, Angelė. Terminologija. Terminografija. Terminija: straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2014. 448 p.
ISBN: 9786094575570. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 24,340]
 
SUDARYTAS IR /AR REDAGUOTAS MOKSLO DARBAS
 
Juršaitė, Ona (sudaryt.); Rutkienė, Lina (sudaryt.). Angelė Kaulakienė: bibliografinė rodyklė. Vilnius: Technika,
2015. 64 p. ISBN: 9786094577826. [M.kr.: 04H] [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 2,286]
 
TAIKOMIEJI MOKSLO DARBAI
(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų
komentarai)
 
Kaulakienė, Angelė; Matukas, Jonas; Palenskis, Vilius; Valiukėnas, Vytautas Jonas; Žilinskas, Pranas Juozas.
Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas: 4200 terminų [lietuvių, anglų, prancūzų,
vokiečių, ispanų, rusų kalbomis]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. 672 p. ISBN:
9785420017388. [M.kr.: 01T,04H] [Ind.: 0,200] [Ind. aut. lankais: 9,600]
Bartoševičienė, Valė; Bendorienė, Aldona; Bogušienė, Virginija; Černiūtė, Violeta; Ereminas, Gintautas;
Girdzijauskas, Juozapas; Grigas, Gintautas; Gudžinskas, Zigmantas; Kurkulis, Bronislovas; Merkytė, Ingrida;
Morkūnas, Vaidotas; Mudėnienė, Regina; Paulauskytė, Teresė; Raudonytė, Inga; Riauba, Bronius; Rudnickaitė,
Eugenija; Skirmantas, Petras; Smetona, Antanas; Smilgevičius, Vytautas; Žalkauskas, Valerijonas; Kaulakienė,
Angelė (red.). Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius : Alma littera, 2013. VIII, 888 p. ISBN: 9786090110843. [M.kr.:
04H] [Ind.: 0,047] [Ind. aut. lankais: 2,981]
 
STUDIJŲ LITERATŪRA
Vadovėliai
 
Rutkienė, Lina. Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015.
160 p. ISBN: 9786094577932. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 9,330]
 
Grigonienė, Rasa; Žemienė, Aušra. Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai: vadovėlis.
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. 262 p. ISBN: 9789955196624. [M.kr.: 04H,08S,01S] [Ind.: 0,500]
[Ind. aut. lankais: 9,357]
 
Vladarskienė, Rasuolė. Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013. 128 p.
ISBN: 9786094574689. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 7,200]
 
Mokomosios knygos
Petrėtienė, Angelika. Transportininkų kalbos kultūra: teorija ir praktika: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2016.
280 p. ISBN: 9786094579141. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 14,300]
 
Žukienė, Regina. Lietuvių kalbos pagrindai rusakalbiams = Основы литовскoгo языкa для русскоязычных:
mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2013. 240 p. ISBN: 9786094575013. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind. aut.
lankais: 6,780]
 
Žukienė Regina. Lietuvių kalba užieniečams: teorija ir praktika = : Lithuanian course for foreigners: theory and
practice: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012. 235 p. ISBN: 9786094572845. [M.kr.: 04H] [Ind.: 1,000] [Ind.
aut. lankais: 7,000]
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rūta Darbutienė
  • Rima Juršėnienė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė