Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Dr. A. Žemienės egzamino perlaikymas vyks rugpjūčio 29 d. 11.00 val. ir rugpjūčio 30 d. 11 00 val. Rinktis prie SRL-I 618 kab. Registruotis el. paštu rima.jurseniene@vgtu.lt
Vadovėlis skirtas plačiam skaitytojų ratui, nors pavadinime ir pabrėžiami technologijų specialistai. Jame rasite tokių naudingų dalykų kaip gyvenimo aprašymo, įgaliojimo, prašymo pavyzdžiai, viešosios kalbos, mokslinio stiliaus ypatumai (funkcinių kalbos stilių skyriuje jis nagrinėjamas plačiausiai).
Leidinys parengtas atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojamą specialybės kalbos programą. Vadovėlį sudaro teorinė medžiaga, klausimai ir užduotys. Pradedama nuo temų apie kalbą, jos funkcijas, lietuvių bendrinės kalbos formavimąsi ir valstybinę kalbos politiką. Vėliau aptariamos sakytinei ir rašytinei technologijų specialistų kalbai aktualios leksikos, terminologijos ir gramatikos temos. Nuo leksikos ir gramatinių formų leidinyje pereinama prie rišlaus teksto. Vadovėlis baigiamas viešąja kalba, apimančia visus kalbos lygmenis, atskleidžiančia asmenybės kalbinius įgūdžius ir dalykinę kompetenciją.
Kadangi leidinio autorės pedagoginė patirtis susijusi su būsimų statybos specialistų mokymu, vadovėlyje remiamasi statybos terminija, pateikiami daugiausia statybos srities pavyzdžiai.
Vadovėlis yra universalus ir skirtas įvairių mokymo įstaigų, kuriose rengiami technologijų specialistai, studentams ir dėstytojams.
Rutkienė, Lina
Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena: vadovėlis.
Vilnius: Technika, 2015. -- 115 p.: iliustr.
ISBN 978-609-457-793-2
Dr. A.Žemienės egzamino perlaikymas vyks rugpjūčio 29 d. 11.00 val. ir rugpjūčio 30 d. 11.00 val. Rinktis prie SRL-I 618 kab. Registruotis el. paštu rima.jurseniene@vgtu.lt
 
Dr. R.Vladarskienės egzamino perlaikymas vyks rugpjūčio 29 d. 11.00 val. ir rugpjūčio 31 d. 11.00 val. Rinktis prie SRL-I 618 kab. Registruotis el. paštu rima.jurseniene@vgtu.lt

Lietuvių terminijos ištekliai

Lietuvių terminijos ištekliai
 
Pagrindinė ir svarbiausia elektroninė terminų duomenų bazė yra  Lietuvos Respublikos terminų bankas, pradėtas kurti 2003 m. Lietuvos Respublikos terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Terminų banko tvarkytojai – Valstybinė lietuvių kalbos komisija (duomenų tvarkytoja ir valdytoja) kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (informacinės sistemos tvarkytoja). Terminų banko kūrimą, tvarkymą, naudojimą ir finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas, o terminų banko struktūrą, informacinės sistemos techninius duomenis, reikalavimus ir kita apibrėžia Lietuvos Respublikos terminų banko metodika.
Terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti įvairūs asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.
Terminų bankas – tai ne tik teisės aktų terminija. Siekiama, kad tai būtų kiek galima universalesnis terminų šaltinis. Didžiąją dalį terminų sudaro terminų žodynų duomenys. Iš viso į Terminų banką jau įkelti 37 įvairių sričių terminų žodynai.
Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiama per 237,5 tūkst. terminų straipsnių. LTB yra per 12,5 tūkst. aprobuotų, beveik 224 tūkst. teiktinų ir per 1 tūkst. neteiktinų terminų straipsnių.
Lietuvos Respublikos terminų banko adresas http://terminai.vlkk.lt.
 
 
IATE (Inter-Active Terminology for Europe) – tai tarpinstitucinė Europos Sąjungos terminų bazė, į ją įtrauktos visos anksčiau atskirai kurtos įvairių Europos Sąjungos vertimo tarnybų duomenų bazės. Dauguma IATE įrašų yra daugiakalbiai – daugiausia pateikiami terminai 24 ES oficialiosiomis kalbomis ir tam tikrų sričių – lotynų kalba. Be pačių terminų, IATE pateikiama daug kitų duomenų, nurodoma sritis, apibrėžtis, šaltiniai, kontekstas, pastabos, sisteminės nuorodos į kitus terminus, termino patikimumo bei teiktinumo žymos ir kt. 2015 m. pradžioje šioje duomenų bazėje buvo apie 1,5 mln. daugiakalbių terminologinių straipsnių, per 8,7 mln. terminų ir per 57 tūkst. lietuvių kalbos terminų.  IATE adresas http://iate.europa.eu/.
 
EuroTermBankcentralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas internete, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ar ištekliais. EuroTermBank pateikti terminų straipsniai yra sukomponuoti iš kelių šaltinių, tačiau visuomet galima pamatyti ir rasti pirminį šaltinį.
EuroTermBank yra pateikta gerokai per 710 tūkst. terminų straipsnių, kuriuose yra daugiau kaip 2,6 mln. terminų įvairiomis kalbomis, pateikta per 221 tūkst. apibrėžčių, iš viso įtrauktos 33 kalbos. Eurotermbank susietas su 4 išorinėmis duomenų bazėmis: TermNet.lv (Latvijos mokslų akademijos terminologijos duomenų bazė), OLSTEN (Ščecino žemės ūkio akademijos terminų žodynas), MoBiDic (vengrų kalbos terminų duomenų bazė) ir IATE, jame galima rasti per 78 tūkst. lietuviškų terminų ir jų atitikmenų kitomis kalbomis iš 11 šaltinių.
EuroTermBank svetainės adresas – www.eurotermbank.com.
 
Lietuvos standartizacijos departamente nuo 2000 m. kuriama standartizuotų terminų duomenų bazė, kurioje yra per 64 tūkst. terminų. Ši bazė vartotojams yra laisvai prieinama Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje, kurio adresas: www.lsd.lt.
 
Be didžiųjų elektroninių duomenų bazių ir bankų, yra ir mažesnių terminų duomenų bazių. Pastaraisiais metais leidžiami terminų žodynai paprastai turi ir savo elektronines versijas, tad kai kurie žodynų autoriai jas teikia internete. Keletas tokių terminų žodynų adresų:
Vilniaus universiteto svetainėje
http://www.zodynai.ff.vu.lt  (Radioelektronikos terminų žodynas, Fizikos terminų žodynas, Didysis anglų–lietuvių kalbų politechnikos žodynas, Didysis lietuvių–anglų kalbų politechnikos žodynas);
kompiuterijos terminų žodynų galima rasti svetainėje
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Rūta Darbutienė
  • Rima Juršėnienė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse