Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Kūrybinės industrijos – tai universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programa, kuri yra skirta kūrybinių industrijų „medijų“ ir „taikomosios kūrybos“ sektorių (reklamos, marketingo, viešųjų ryšių, multimedijų, televizijos, kino, spaudos ir kt.) specialistams parengti. Studijų programa Kūrybinės industrijos lavina studentų gebėjimus įgyvendinti kūrybines idėjas atliekant tyrimus, rašant, kuriant ir redaguojant laidų ir renginių scenarijus, ruošiant ir įgyvendinant kūrybinius medijų sektoriaus projektus,  platinant kūrybinius produktus ir paslaugas.
 
UNCADT (United Nations Conference on Trade and Development) 2008 m. ataskaitoje kūrybinės industrijos apibūdinamos kaip  menų, kultūros, verslo ir technologijų sankirta, apimanti prekių ir paslaugų kūrybos, gamybos ir paskirstymo ciklą.
 
Studijų programos Kūrybinės industrijos absolventų profesinės karjeros perspektyvos – paslaugų ir produktų kūrimas medijų (spauda, kino filmai, televizija, radijas, naujosios medijos) ir kūrybinių paslaugų (reklama, turizmas, skaitmeninės kūrybos paslaugos) kūrybinių industrijų sektoriaus pogrupiuose, ypač  audiovizualiniame (programų kūrimo paslaugos kine, televizijoje, radijuje; programų platinimas, post-produkcijos paslaugos ir pan.). Turima omenyje naujųjų medijų (kūrybinė programinė įranga, skaitmeninis kūrybinis turinys, kompiuteriniai žaidimai, socialinės medijos – blogai, interneto enciklopedijos, keitimasis skaitmeniniu kūrybiniu turiniu ir pan.); kūrybinės paslaugos (reklamos paslaugos, verslo mugės ir parodos, rinkos tyrimai, R&D paslaugos, kultūrinės ir rekreacinės paslaugos). Kūrybinės paslaugos vis svarbesnės tampa ir  tradicinio ūkio sektoriaus įmonėms, nesvarbu, ar tai būtų statybos, ar transporto, ar projektavimo paslaugas teikianti  bendrovė.
 
Kūrybos visuomenės komunikacija – tai universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programa, kuri yra skirta socialinių mokslų bakalauro studijų metu įgytoms žinioms ir gebėjimams praplėsti kultūriniais ir kūrybiniais komunikacijos aspektais, ją baigę absolventai gebės visapusiškai plėtoti, tobulinti kūrybingumą visuomenėje. Studijų programa Kūrybos visuomenės komunikacija suteikia žinių apie kūrybos komunikaciją visuomenėje, kultūros programų valdymą ir kūrybinių projektų vadybą, kūrybos ir inovacijų procesų valdymą.
 
Studijų programos Kūrybos visuomenės komunikacija absolventų profesinės karjeros perspektyvos – gebės formuoti komunikacinę aplinką kūrybos srityje, įgyvendinti kūrybines idėjas ir projektines veiklas, savarankiškai taikyti komunikacijos strategijas kūrybinių industrijų srityje, tirti kūrybines veiklas bei vertinti jų veiksmingumą; sisteminti ir tirti kūrybos, meno, inovacijų reiškinius bei jų poveikį visuomenės raidai; pasiūlyti novatoriškus sprendimus bei pagrįsti ir praktiškai realizuoti jų projektines koncepcijas kompleksinėse ir kintančiose aplinkose.
Mokomoji knyga pristato svarbiausius kultūros studijų akademinės tradicijos (daugiausiai anglakalbių šalių) atstovus ir jų idėjas, o taip pat kultūros studijų ištakas Lietuvoje. Knygoje apžvelgiamos pagrindinės intelektualinės tradicijos ir jas išreiškiančios teorijos, įtakojusios kultūros studijų lauko susiformavimą, o taip pat pagrindinės kultūros studijų akademinėje tradicijoje naudojamos sąvokos, metodologijos ir metodai. Knygos pabaigoje pateikiamas terminų žodynas. Kultūros studijos yra tarpdisciplininis „laukas“, netelpantis į konkrečią mokslo sritį bei kryptį, todėl mokomąją knygą galima būtų priskirti tiek humanitarinių, tiek socialinių mokslų sritims, juolab kad komunikacijos mokslas remiasi abiejų krypčių mokslo idėjomis ir metodais.
 
- See more at: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/kultros-studijos#sthash.5X1PnsRZ.dpuf 
 
Profesinė praktika atliekama 8 semestre, jos apimtis yra 12 kreditų, trunka 8 savaites Praktikinio darbo įmonėje apimtis 320 val., kas sudaro 40 val. per savaitę.
 
Profesinės praktikos tikslas – pritaikyti praktikoje specialybės teorines žinias, kurias studentai įgyja studijų metu. Studentai turi išmokti įgytas žinias ir gebėjimus pritaikyti profesinėje veikloje. Suvokti įgytų teorinių žinių lygį ir papildyti jas pasirinktai specialybei reikalinga praktine patirtimi. Konsultuojami praktikos vadovų, studentai savarankiškai atlieka įvairias užduotis, numatytas praktikos programoje. Studentai praktikos metu gali atlikti ir tiriamąjį darbą.
 
Praktikos turinis studentai renka bei apibendrina informaciją apie konkrečios įmonės arba organizacijos veiklos specifiką, atlieka pagrindinių jos veiklos krypčių bei formų analizę, dalyvauja įmonės vadybinėje ar administravimo veikloje. Pagrindinis dėmesys skiriamas komunikacinėms operacijų valdymo sistemoms nagrinėti. Atlieka praktikos objekto organizacinės struktūros tyrimą, pateikia savo išvadas apie organizacijos efektyvumą ir rengia siūlymus objekto veiklos  maksimalizavimui. Studentai aprašo savo asmeninį dalyvavimą rengiant bei realizuojant konkrečius projektus, kuriais suinteresuota pati organizacija.
 
Praktikantas praktikos vietą pasirenka iš katedros pateikto praktikos vietų sąrašo arba savarankiškai, suderinęs su praktikos vadovu dėstytoju.
Rinkdamiesi praktikos vietą studentai gali naudotis tinklapiu http://www.epraktika.lt/
 
Pageidaujama kad profesinės praktikos vieta yra suderinta su baigiamojo darbo tema ir panaši į tas darbo vietas, kurioms rengiamas absolventas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Aušra Golšanskaitė
  • Birutė Monika Kiškienė
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė