Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Fakulteto taryba yra aukščiausia fakulteto savivaldos institucija, kurios veiklą reglamentuoja VGTU Senato patvirtinti Bendrieji fakulteto tarybos nuostatai. Tarybos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams. Taryba savo veikloje vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, kitais teisės aktais. Fakulteto taryba:
  • priima nutarimus, reglamentuojančius studijų organizavimą fakultete, mokslinę, finansinę ir ūkinę fakulteto veiklą;
  • sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus fakultete;
  • sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams;
  • siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
  • svarsto fakulteto dekano pateiktą fakulteto metinę veiklos ataskaitą;
  • tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
  • siūlo Senatui kandidatus pedagoginiams ir garbės vardams gauti.
Fakulteto tarybos nariai
Pirmininkas                          prof. dr. Tomas Kačerauskas
Pirmininko pavaduotoja       prof. dr. Ernesta Račienė
Narė                                     prof. dr. Jūratė Černevičiūtė
Narė                                     doc. dr. Rasuolė Vladarskienė
Narė                                     doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė 
Narė                                     studentė Gintarė Gaubytė