Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Kūrybiniai ir komunikaciniai sprendimai edukacinėje praktikoje

Kūrybiniai ir komunikaciniai sprendimai edukacinėje praktikoje

Bolonijos proceso dokumentai apsprendžia XXI a. pradžios edukacinės veiklos svarbą ir aktualumą. Kūrybinė visuomenė kelia naujus iššūkius universitetams ir jų akademinei bendruomenei, keičiasi jų vaidmuo. Dėstytojas be žinių kūrėjo ir švietėjo šiandien turi prisiimti ir kitus vaidmenis, kurių reikalauja, išaugusi universitetų konkurencija, poreikis bendradarbiauti su verslu, mokykla, ne tik sukurti programas, bet ir jas viešinti, ne tik vykdyti mokslinį darbą, bet ir viešinti savo mokslo rezultatus, kad jie būtų matomi pasaulinėje akademinėje bendruomenėje. Kūrybinių sprendimų poreikis dabar apima visą dėstytojų veiklos spektrą: idėjos sukūrimą, jos perteikimą, tyrimų atlikimą, jų pritaikymą praktikoje ir sklaidą.
doc. dr. Ilona Valantinaitė
Telefonas (8 5) 274 4867
Vadovė doc. dr. Ilona Valantinaitė
 
Grupę sudaro:
 • doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė,
 • doc. dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė.
 1. 2013 - Pečiuliauskienė Palmyra, Valantinaitė Ilona, Malonaitienė Vilija. Z karta: kūrybingumas ir integracija. Monografija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. ISBN 978-9955-20-885-3, 456 p.
 1. 2015 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Technology education in Lithuania - a tool for creating a sustainable future. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, p. 269-276.
 2. 2015 – Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Vainorytė Brigita. The concurrent and consecutive models of initial teacher training problematics and tendencies. Rural Enviroment. Education. Personality. (REEP). Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-8071, p. 347-354.
 3. 2015 - Valantinaitė Ilona. Creativity of trainee Technology teachers of the Baltic countries as readiness to educate learners meeting the needs of the labor market of the beginning of the 21 st century. Society. Integration. Education. Rezekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. ISSN 2256-0629, p. 443-455.
 4. 2015 - Valantinaitė Ilona. The third-year student’s creativity changes in applying virtual learning environment on Technology pedagogical studies process in Lithuania. Rural Environment. Education. Personality. (REEP). Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2015. ISSN 2255-808X, p. 283-291.
 5. 2014 - Pečiuliauskienė Palmira, Valantinaitė Ilona. Creativity and Cross Curricular Relationships Visualisation Ability of Prie-Service Technology Teachers“ // International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM 2014. Education and Educational Research, Vol. 111. Bulgaria, 2014. ISBN 978-619-7105-24-7, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2014B13, p. 889-896.
 6. 2014 - Valantinaitė Ilona. The Information Literacy and Creative Originality of Trainee Teachers of Technologies // 10th International Scientific Conference On Distance Learning in Applied Informatics, DIVAI 2014. Conference Proceedings. Slovakia, 2014. ISBN 978-80-7478-497-2, p. 515-528.
 7. 2015 - Petrulionienė Vida; Valantinaitė Ilona. Nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių kūrybinio originalumo neverbalinės raiškos pokyčiai technologijų pamokose. Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. T. 117, Nr. 1 (2015), p. 168-184. 
 8. 2014 – Pečiuliauskienė Palmyra, Valantinaitė Ilona. The Creative Originality and Technological Inclinations of Female Trainee Teachers of Technologies. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt / Education and Academic Self-Concept in the Globalized World, Volume 28, 2014. ISBN 978-3-631-65610-5 geb.  (Hardcover) , ISBN 978-3-653-04836-0 (eBook), p. 391- 409.
 9. 2014 - Valantinaitė Ilona. The Information Literacy and Verbal Creativity of Trainee Teachers of Technologies.  European Scientific Journal, June 2014 /SPECIAL/ edition Vol.1. ISSN: 1857 – 7881; (Print) e - ISSN 1857- 7431;http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3653/3452
 10. 2014 - Miškinienė Manefa, Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Motiejūnaitė-Trapikienė E. 7-8 klasių mokinių technologinių kompetencijų ugdymas mokant mitybos. Technologinio ugdymo aktualijos. Mokslinių straipsnių serija. Vilnius. ISBN 978-9955-20-929-4, p. 97-105.
 11. 2014 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Vabals Alina. Pedagoginės praktikos įtaka technologijų pedagogikos studentų profesiniam apsisprendimui. Technologinio ugdymo aktualijos. Mokslinių straipsnių serija. Vilnius. ISBN 978-9955-20-929-4, p.143-149.
 12. 2014 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Technology Education – a Platform for Global Learning and National Identity Education.  Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt. Peter Lang GmbHEuropäischer Verlag der Wissenschaften.  Frankfurt,  2014. ISSN 1434-8748; p. 411-421.
 13. 2014 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė, Miškinienė Manefa, Norkienė Eurika. Technologinių kompetencijų ugdymasis kaip mokymosi visą gyvenimą prielaida.  Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas.  T. 113,  Nr. 1. ISSN 1392-0340p. 123 -131.
 14. 2014 - Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. Kultūrinio tapatumo diskursas: miesto erdvės Vilniaus suvokime. In Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993-2013 metai. Vilnius: LSTC, 2014. ISBN 978-9955-531-48-7, p. 119-130.
 15. 2013 - Pečiuliauskienė Palmyra, Valantinaitė Ilona. V–VI klasės mokinių kūrybingumo ugdymo technologijų pamokose veiksniai. Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas.  T. 110 (2013). ISSN  1392-0340; eISSN  2029-0551 , p. 72-79. 
 16. 2013 - Valantinaitė Ilona. Tautos kultūros puoselėjimo veiksniai pagal M. Lukšienės sampratą technologinio ugdymo turinyje: pagrindinio ugdymo bendrųjų programų aspektas. Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. T. 111 (2013). ISSN 1392-0340; eISSN  2029-0551,  p. 108-121.  
 17. 2013 - Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. Viešųjų erdvių preferencijos kaip kultūrinio tapatumo diskurso prielaidos. In Vilniečių kultūrinio tapatumo raiškos profiliai. Vilnius: LSTC, 2013. ISBN 978-9955-531-44-9, p. 26-33.
 18. 2011 - Heidmets Mati, Kangro Andris, Ruus Viive, Matulionis Algimantas, Loogma Krista, Zilinskaite Viktorija. Education. In Estonian Human Development Report 2010/2011: Baltic Way(s) of Human Development: Twenty Years On, 2011. ISSN 1406-5401, p. 96-115.
 19. 2010 - Dačiulytė Rūta, Juškelienė Vida, Miškinienė Manefa, Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė. Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje. Pedagogika. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. T. 98. (2010). ISSN 1392-0340,  p. 29-38.
 1. Ilona Valantinaitė  2013-03-01 - 2015-02-28 buvo LEU Edukologijos katedros mokslininkė stažuotoja pagal projektą "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004), finansuojamame pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-01 "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas". Projekto tema "Virtualių mokymo(si) aplinkų taikymas rengiant technologijų mokytojus: tarpdalykinis aspektas".
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė