Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Kūrybinių industrijų fakultetas Mokslas ir inovacijos Specialybės kalba: raiška ir socialiniai aspektai

Specialybės kalba: raiška ir socialiniai aspektai

Globalizacijos ir naujų informacinių terpių skatinami kalbų raidos procesai reikalauja kintančios kalbos padėties visuomenėje ir naujų jos vartosenos reiškinių tyrimo ir vertinimo. Kalbų padėtis ir pokyčiai gali būti tiriami įvairiais pjūviais. Viena iš galimų tokio tyrimo sričių – specialybės kalba, suprantama kaip bendrinės kalbos sluoksnis, skiriamas pagal bendrinės kalbos funkcinio ir socialinio susiskaidymo požymį.  Specialybės kalbos tyrimus galima skirti į dvi dalis. Pirmoji – grynai kalbinė: specialiosios kalbos atmainos raiškos priemonių sistema, jos funkcionavimas ir raida. Tiriami atskirų mokslo sričių kalbos raiškos (gramatikos, sintaksės) ypatumai, o ypač specialybės kalbos skiriamojo bruožo – terminijos sinchroniniai ir diachroniniai aspektai, galimas ir lyginamasis požiūris. Antroji tyrimų dalis apimtų socialinius aspektus, susijusius su specialybės kalbos funkcionavimu. Nagrinėjami kalbos kaip socialinio reiškinio ypatumai akademinėje aplinkoje ir tos socialinės aplinkos veikėjų – studentų ir dėstytojų – kalbinės nuostatos, t. y. požiūris į specialybės kalbą (ir bendrinę kalbą apskritai), jos raiškos priemones, funkcionalumą, pokyčius ir paskirtį. Kitas tiriamasis socialinis aspektas galėtų būti globalizacijos poveikio mokslo kalbai tyrimai, čia būtų galima aiškintis tarptautinės mokslo kalbos poveikį nacionalinėms kalboms ir šio statuso poveikį anglų kalbai, taip pat įvairių kalbų politikos ir kalbos prestižo didinimo priemonių reikšmę.
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė
Telefonas (8 5) 274 4870
Vadovė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė

Grupę sudaro:
 • prof. dr. Ernesta Račienė,
 • doc. dr. Angelė Kaulakienė,
 • dr. Aušra Žemienė,
 • dr. Vaida Buivydienė,
 • Lina Rutkienė,
 • Regina Žukienė,
 • Angelika Petrėtienė,
 • Lina Dubikaltytė-Raugalienė,
 • Irena Miciulevičienė.
 1. 2015 - Buivydienė, Vaida; Rutkienė, Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. Žmogus ir žodis. Svetimosios kalbos. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. 2015, T. 17, Nr. 3, p. 124-136.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 2. 2015 - Dubikaltytė-Raugalienė, Lina. Prancūzų kalbos įvardžio on vartojimo ypatumai lietuvių moksliniame diskurse. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, Nr. 2 (2015), p. 127-137.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 3. 2015 - Račienė, Ernesta. Zu Sprach-und Kulturkontakten im globalen Diskurs (Am Beispiel des Litauisch-Deutschen Sprachvergleichs). Язык: мултидисциплинарность научного знания: научный альманах. Барнаул : АлтГПА. ISBN 97858821076160. 2014, вып. 5, p. 26-36.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 4. 2015 - Vladarskienė, Rasuolė. Skolintų ir lietuviškų ekonomikos terminų konkurencija. Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2015, Nr. 22, p. 98-109.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 5. 2014 - Buivydienė, Vaida. Lietuvių bendrinės kalbos raida: ekolingvistinis požiūris. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, nr. 1 (2014), p. 1-11.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 6. 2014 - Petrėtienė, Angelika; Černeckytė Ieva; Vinckas Vaidotas. Kalbos kultūros svarbos transportininkams tyrimas. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 1 (2014), p. 59-73.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 7. 2014 - Rudaitienė Vida; Račienė, Ernesta. Sprache und Kultur im Wandel. Zur Transformationstendenzen der litauischen Grundwerte und Identitat. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt. Frankfurt, M. : Peter Lang GmbH. ISSN 1434-8748, p. 689-708.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 1.00
 8. 2014 - Rutkienė, Lina. Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 1 (2014), p. 89-96.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 9. 2014 - Vladarskienė, Rasuolė. Abstrakčiųjų priesagos -imas (-ymas) daiktavardžių konkretėjimas administracinėje kalboje. Specialybės kalba. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. ISBN 9789955196884, p. 128-135.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 10. 2013 - Kaulakienė, Angelė; Žukienė, Regina. Specialybės kalbos kultūros dėstymo technikos universitete poreikio ir galimybių analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 13-23.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 11. 2013 - Račienė, Ernesta. Zu sprachlichen Ausdrucksmitteln der Intensivierung von Eigenschaften im Deutsch-Litauischen Vergleich. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr.2 (2013), p. 123-134.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00
 12. 2013 - Rutkienė, Lina. Statybos terminija XX a. pradžioje: „Statybos meno ir technikos“ (1922–1923 m.) terminų analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013), p. 63-74.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 13. 2013 - Vladarskienė, Rasuolė. Metaforiniai ekonomikos terminai. Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2013, Nr. 19, p. 83-92.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 14. 2013 - Vladarskienė, Rasuolė. Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje. Taikomoji kalbotyra. Vilnius : Vilniaus universitetas.. ISSN 2029-8935. Nr. 3 (2013), p. [1-16].. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 15. 2012 - Petrėtienė, Angelika; Makaravičius Laurynas. Leidinio „Autovežimis“ (1940 m.) terminijos analizė. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 2 (2012), p. 180-193.. [M.kr.:03T; 04H] [Aut.lankų sk.: 1.00]
 16. 2012 - Račienė, Ernesta. Zur Frage der Neuartigen Komposita im Deutschen und im Litauischen. Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 85-97.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.00]
 1. 2015 - Rutkienė, Lina. Technologijų specialistų profesinė kalba : sistema ir vartosena. Vadovėlis. Technika. ISSN 9786094577932, 160 p.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 9.00]
 2. 2013 - Vladarskienė, Rasuolė. Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra. Vadovėlis. Technika. ISSN 9786094574689, 128 p.. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 7.00]
 1. Doc. dr. Angelė Kaulakienė, dr. Vaida Buivydienė, Lina Rutkienė, Regina Žukienė, doc. dr. Rasuolė Vladarskienė 2015–2016 m. dalyvauja  mokslinių tyrimų projekte "Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas“ pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą.
 2. 2015 m. doc. dr. A. Žemienė vadovavo ir vykdė  Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos mokslinių tyrimų projektą „Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.)“.
  • Puslapio administratoriai:
  • Eivina Staniulytė
  • Diana Pachomovaitė
  • Vita Urbelionytė Šlekienė
  • Angelė Tamulevičiūtė
  • Justas Nugaras
  • Veronika Cicėnaitė
  • Tautvydas Parapinavičius
  • Ana Luisa Monse
  • Ramunė Uždavinytė
  • Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė
  • Justė Kareivaitė